Akademia Rozwoju Iwona Mieczyńska

Akademia Rozwoju Iwona Mieczyńska

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY

Data dodania: 30.04.2020
Kiedy: NA ZAMÓWIENIE (Szkolenie online)
Gdzie: POZNAŃ
Cena: 1600 800 zł brutto

AKADEMIA ROZWOJU IWONA MIECZYŃSKA PRZEDSIĘBIORCY

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Dla osób, które mają świadomość biznesową.

Dla tych, którzy planują otworzyć własny biznes lub chcą zarabiać na własną rękę.

Oferowana wiedza daje podstawy do kształtowania umiejętności oraz postaw przedsiębiorczych potrzebnych do funkcjonowania we współczesnej, globalnie uwarunkowanej gospodarce.

Uczestnicy podejmują świadome działania i ważne decyzje w odniesieniu do swojej kariery zawodowej. Podstawa programowa sprzyja przygotowaniu uczestników do aktywności społecznej i gospodarczej, dając podstawowe umiejętności konkurencyjnych zachowań na rynku, w tym ponoszenia konsekwencji swoich decyzji.

UCZESTNIK PO SZKOLENIU:

Pozna elementarne pojęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości,

Zaznajomi się z istotą przedsiębiorczości oraz pozna jej role w gospodarce i życiu człowieka,

Zapozna się z mechanizmem funkcjonowania gospodarki rynkowej, powiązań między jej podmiotami oraz pozna rolę państwa w procesach gospodarczych,

Zaznajomi się z prawami i instytucjami chroniącymi konsumenta,

Pozna role pieniądza, rynków i instytucji finansowych w gospodarce,funkcjonowanie przedsiębiorstw i życiu człowieka,

Pozna rodzaje podatków, ich wpływ na budżety państwa, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych,

Znaczenia ubezpieczeń w działalności gospodarczej i życiu człowieka,

Zrozumienie funkcjonowanie rynku pracy, zasad aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy zgodnie z Kodeksem Pracy,

Pozna zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, form organizacyjno-prawnych, innowacyjnych modeli biznesowych i procedury rejestracji działalności gospodarczej.

Nauczy się zasad zarządzania, roli marketingu oraz społecznej odpowiedzialności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

UCZESTNIK PO SZKOLENIU BĘDZIE MÓGŁ POCHWALIĆ SIĘ:

Wyszukiwaniem informacji z różnych źródeł, ich selekcje i analizowanie.

Stosowaniem w praktyce kluczowych pojęć związanych z przedsiębiorczością.

Podejmowaniem przemyślanych decyzji na podstawie wskaźników ekonomicznych oraz samodzielnych obserwacji zjawisk zachodzących w gospodarce.

Odpowiedzialnym gospodarowaniem pieniędzmi, analizą, oceną i świadomym korzystaniem z usług finansowych oraz inwestowaniem kapitału z wykorzystaniem wiedzy na temat praw klienta usług finansowych.

Podejmowaniem decyzji finansowych w odniesieniu do własnych zasobów.

Chęcią podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych, które są niezbędne na rynku pracy oraz wzmacnianiem własnej motywacji do pracy.

Analizą ofert rynku pracy, sporządzaniem dokumentów aplikacyjnych, zdobędzie umiejętność autoprezentacji oraz wykorzysta skuteczną autoprezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Projektować działania w zakresie zakładania własnego przedsiębiorstwa lub podejmować inne przedsięwzięcia o charakterze społeczno-ekonomicznym.

Przygotowywać się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Efektywnie uczestniczyć w pracy zespołowej z wykorzystaniem umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wdrażać zasady skutecznego przywództwa w organizacji.

Rozpoznaw działania etyczne i nieetyczne w życiu gospodarczym oraz przejawów społecznej odpowiedzialności biznesu.

POSTAWA UCZESTNIKA ZDOBYTA NA SZKOLENIU:

Wykorzystanie zdobytej wiedzy ekonomicznej do rozwijania własnej postawy przedsiębiorczej jako jednego z podstawowych warunków aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym, w tym skutecznego wykonywania pracy najemnej i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Korzystanie z szans pojawiających się na rynku, podejmowanie inicjatywy, pomysłowość oraz zdolność do pokonywania barier wewnętrznych i zewnętrznych.

Docenianie postaw przedsiębiorczych w życiu codziennym, gotowość do czynnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym kraju oraz współodpowiedzialność za jego rozwój.

Docenianie roli przedsiębiorców budujących w sposób odpowiedzialny konkurencyjną gospodarkę oraz dostrzeganie znaczenia wolności gospodarczej i własności prywatnej jako filarów gospodarki rynkowej.

Przyjmowanie postaw patriotyzmu gospodarczego, rozumianego jako odpowiedzialność konsumentów i ludzi biznesu za dobrobyt gospodarczy i społeczny kraju.

Dostrzeganie konsekwencji działań nieetycznych związanych z finansami, w tym obowiązkami podatkowymi.

Kształtowanie w sobie odpowiedzialnych postaw jako przyszłych pracowników i pracodawców oraz należytego wypełnienia obowiązków, a także sprawiedliwego, opartego na prawości i dążeniu do prawdy traktowania pracowników.

Dlatego najważniejsze w prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu jest kształtowanie pro aktywności, odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętne godzenie własnego dobra z dobrem innych ludzi.

Zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz motywacja do ciągłego samorozwoju i inwestowania w siebie.

Kształtowanie postawy otwartości i szacunku do innych osób oraz zdolności podejmowania dialogu i współpracy.

Przyjmowanie postaw etycznych, społecznej solidarności i odpowiedzialności w życiu gospodarczym.

CO OD NAS OTRZYMASZ?

Gospodarka rynkowa

przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej,

gospodarka nakazowo-rozdzielcza (centralnie planowana) i rynkowa,

rodzaje rynków,

podmioty gospodarki rynkowej,

struktury rynkowe,

mechanizm rynkowy,

fazy cyklu koniunkturalnego,

rola państwa w gospodarce,

konsument na rynku.

Rynek finansowy

pieniądz i jego obieg,

instytucje rynku finansowego,

formy inwestowania,

bank centralny i polityka pieniężna,

bankowość komercyjna i spółdzielcza,

podatki, ubezpieczenia, umowy bankowe i ubezpieczeniowe,

ochrona klienta usług finansowych,

etyka w finansach.

Rynek pracy

mierniki i wskaźniki,

popyt i podaż na rynku pracy,

kariera zawodowa,

poszukiwanie pracy,

rozmowa kwalifikacyjna,

formy zatrudnienia,

systemy płac,

prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,

bhp i organizacja pracy,

Państwowa Inspekcja Pracy,

związki zawodowe,

etyka w pracy.

Przedsiębiorstwo:

klasyfikacje przedsiębiorstw,

biznesplan,

otoczenie przedsiębiorstwa,

formy organizacyjno-prawne,

procedury rejestracji i likwidacji,

źródła finansowania działalności,

analiza rynku,

zarządzanie przedsiębiorstwem,

praca zespołowa,

marketing,

wynik finansowy,

formy opodatkowania,

Księgowość,

negocjacje,

etyka w biznesie i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw,

funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ważne! Powyższe treści szkoleniowe są wstępną propozycją do wyboru. Ostateczny program zostanie przedstawiony po zbadaniu potrzeb szkoleniowych.

Zapisz się na szkolenie już dziś!